Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN

Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN
Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN

Biyografi

1949 yılında Sivas'ta doğdu. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden 1975'te mezun oldu.

İstanbul Sefaköy Lisesi'nde iki yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1977'de mezun olduğu İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde Arap Dili ve Edebiyatı asistanı oldu. 1981'de öğretim görevliliğine atandı. 1982 yılında Burdur'da askerlik görevini yaptı. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nün, Marmara Üniversitesine bağlı İlahiyat Fakültesi'ne dönüşmesinden sonra, 1983 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "İmam Birgivî ve Arapça Tedrisatındaki Yeri" adlı araştırması ile "Doktor" oldu (20.06.1983).

1983 yılı Temmuz-Ağustos aylarında Tunus'ta modern dil öğretim metotları uygulanan Ma'hed Burgiba fi'l-luğati'l-hayye'de yoğun Arapça kurslarına katıldı; öğretim elemanlarıyla bilgi alışverişinde bulundu. Tunus dönüşünde Kahire'ye uğrayarak mesleki araştırmalar yaptı.

1984 yılında "Yardımcı Doçent" oldu. 06.11.1984'de Arap Dili ve Belağati Anabilim Dalı (o zamanki adı Arap Dili Bilim Dalı) Başkanlığına atandı ve bu görevi 23.08.1993 tarihine kadar aralıksız sürdürdü. 

1992 yılında üç ay (Eylül-Ekim-Kasım) süre ile Londra'da ilmî çalışmalar yaptı. 

17 Haziran 1993 tarihinden itibaren branşıyla ilgili araştırmalar yapmak, dersler ve konferanslar vermek üzere Malezya'da Uluslararası İslam Üniversitesi'nde görevlendirildi. 

1993 yılında Arap Dili ve Belağati Anabilim Dalı'nda "Doçent" oldu. 1995 yılında Malezya'daki görevini tamamlayarak Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki görevine döndü. 

23-28 Eylül 1995'te Singapur'da ve Malezya'nın muhtelif şehirlerinde konferasnlar verdi. 20.10.1995 tarihinden itibaren Hazırlık Birim Yöneticisi olarak görevlendirildi. 07.10.1996'da Fakülte Kurulu'na üç yıl süre için "Doçent Üye" olarak seçildi. 

22.11.1996'da Temel İslam Bilimleri Bölümü Yardımcısı olarak atandı. 30.10.1997'de iki yıl süre için yeniden Hazırlık Birim Yöneticisi olarak görevlendirildi. 1999 yılında "Profesör" oldu. 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nde Külliyyetü Meârifi'l-vahyi ve'l-ulûmi'l-insâniyye Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde yüksek lisans ve doktora dersleri verdi; yüksek lisans ve doktora tezleri yönetti. 2010 yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesine geçti ve burada İslâmî İlimler Fakültesinin kurucu dekanı olarak atandı, hâlâ bu görevi devam etmektedir.

Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak yayımlanmış 40 civarında makaleden başka ulusal ve uluslararası muhtelif sempozyum, konferans, panel, açık oturum ve radyo-TV programlarına katılan Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) ve Türkiye İlim, Sanat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve Dünya İslâmî Edebiyat Birliği gibi meslekî kuruluşların üyesi olup evli ve beş çocuk babasıdır. 

Akademik Kimlik
Öğrenim Durumu
1983
Arap Dili ve Belagatı
Marmara Üniversitesi

Doktora

1975
İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü
Marmara Üniversitesi

Lisans

Akademik Unvanlar
1999
Marmara Üniversitesi
Arap Dili ve Belagati

Prof. Dr.

1993
Marmara Üniversitesi
Arap Dili ve Belagati

Doç. Dr.

1984
Marmara Üniversitesi
Arap Dili ve Belagati

Yrd. Doç. Dr.

Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans Tezleri
 • 1) Kerim Açık, “Kara Kuvvetleri Lisan Okulu'ndaki Arapça Öğretimi ve İletişimsel Metoda Göre Değerlendirilmesi”, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997.
 • 2) Yılmaz Özdemir, “Davud El-Karsi, Hayatı, Eserleri ve Şerhu`l-Avamili`l- Cedid Adlı Eseri (Edisyon Kritik)”,Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.
 • 3) Ahmet Altun, “Arapça Öğretiminde Çağdaş Yöntemler”, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997.
 • 4) Ali Yılmaz, “Arapça`Da Nahiv ve Belağat Açısından Te`kid”, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000.
 • 5) Şükrü Küçük, “KuşadalıAhmed Efendi ve İnayetü`l - Mubteği fi Şerhi Kifayeti`l - MübtediAdlı Eseri”, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.
 • 6) Güsamettin Erdoğan, “İmam Birgivi`Nin El-Emsiletü`LFadliyye Şerhi (İnceleme Ve Edisyon Kritik)”, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.
 • 7) Ramazan Demir, “Üsküplü Hüseyin b. Ferhad ve El-inayeFi Şerhi`l-Kifaye Adlı Eserinin İnceleme Ve Tahkiki (Edisyon-Kritik) Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.
 • 8) Halil Akçay, “Analysis andİnvestigation(Edition Critic) of Muhammed b. SeyyidŞerif Cürcani'sworkitsnamed „er-Reşad fi Şerhi'l-İrşad‟” [Muhammed b. Seyyid Şerif Cürcanî'nin
 • 9) Metin Avcı, “El Maksûd Şerhlerinden İm'ânü'l-Enzâr(İnceleme Ve Edisyon Kritik)”,Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.
 • 10) Mehmet Kemal Çelik, “İlk İzhar Şerhi MuslihuddinUlamışi`NinKeşfü`L-Esrar`ı(İnceleme ve Edisyon Kritik”, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.
 • 11) Muhammet Osman Ünal, “Kasîde-İ Bürde (BânetSü`Âd) İle İlgili Yapılan Çalışmalar (Tespit Ve Tanıtım)”,Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.
 • 12) Ali Benli, “Sîbeveyhi'nin El-Kitâb'ı Çerçevesinde Dil Çalışmalarının Doğuşu”, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
 • 13) Mahir Hamidov, “İbnu El-Hacib‟il El-Kafiye‟se İle El-Beydavi‟ninLübbu‟lElbab Fi İlmi‟l- İ„Rabı‟nınMükayesesi”, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
 • 14) Ayşe İçöz, “Arap Dilinde Hidayet-Dalalet, Salâtve Selâm Kelimelerine Semantik Yaklaşım”, Marmara Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.
 • 15) Ramazan Demir, “Arap Dilbilimcilerine Dillerin Kaynağı Meselesi”,Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.
 • 16) Abdullah Bilin, “SobucalıMehmed Efendi'nin Keşfü'l-İnayefiMesaili'l-Kifaye Adlı Eserinin İnceleme Ve Tahkiki (Edisyon Kritik)”, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.
 • 17) Şenol Tiryaki, “Harputlu Abdülhamid Hamdi Efendi ve Nüzhetü’l-Ahdan fi Haşiyeti Tuhfeti’l-İhvan’ı (İnceleme ve Metin)”, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul, 2010.
 • 18) Feyzettin Ekşi, “Erzincan’lı Üveys Vefa Efendi’nin Hayatı ve Eserleri”, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul, 2011.
 • 19) Ensar Aslan, “Tokat’lı Arakiyecizâde ve Şerhü’l-İ’râb’an Kavaidal-i İ’râb (İnceleme ve Tahkik)”, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul, 2012.
 • 20) Selma Yılmaz, “Van Yöresinde Arvasiler ve Tasavvufa Hizmetleri”, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. [Devam ediyor]
 • 21) Mehmet Taner Özkan, “İzhar Şerhi Miftâhu’l-Merâm (İnceleme ve Tahkik)”, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. [Devam ediyor]
 • 22) Cuma Öztürk, “İmam Birgivi’nin ed-Dürrü’l-yetim Adlı Risalesi (İnceleme ve Tahkik)”, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2018.
 • 23) Akıbet Aksu, “Asrı Saâdette Zikir Anlayışı”, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. [Devam ediyor]
 • 24) Mustafa Oral, “Ermenekli Süleyman Sırrı Efendi ve Kifâyetü’l-Müntehî Şerhu Kifâyeti’l-Mübtedî Adlı Eserinin Tahkiki”, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2015.
 • 25) Murat Dinler, "Mehmet Zihni Efendi'nin Şerhu Teshîli't-tahsîl adlı eseri (İnceleme ve Tahkîk)", Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.
 • 26) Muhammed Mekki Arvas, "Salâhî Abdullah Uşşâkî'nin Risâle-i Kudsiyye Tercümesinin Transkripsiyonu ve Tahlîli", Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.
 • 27) Abdulkadir Nazari, "Kur'an'da A'râf", Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.
 • 28) Havva Cebecioğlu, "Hadislerde Anne Eğitimi (Seçilmiş On Hadis Işığında), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Devam ediyor).
 • 29) Aymen Mortaç, "Türkiye'de Arapça Öğretimi Açısından "Silsiletü'l-lisân" Ders Kitabının Değerlendirilmesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Devam ediyor).
 • 30) Muhammet Salih Eryiğit, "Âl-i İmrân Suresi Işığında Uhud Gazvesi", Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Devam ediyor).
 • 31) Yakhyokhon Nosırov, "Molla Cami ve Bakara Suresi Tefsiri (İncelene ve Tahkik), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Devam ediyor).
 • 32) Mustafa Öncü, "Fethu'l-esrâr fî kitâbi'l-İzhâr Adlı Eserin İnceleme ve Edisyon Kritiği", Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.
 • 33) Ali Benli, "Sîbeveyhi'nin el-Kitâb'ı Çerçevesinde Dil Çalışmalarının Doğuşu", Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
 • 34) محمد رمزي صالح, "تخطيط تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها للمرحلة المتوسطة في سنغافورة, الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا, 1995.
 • 35) عبد الوهاب زكريا داود, "طرق تعليم قواعد اللغة العربية في المراحل الثانوية بالمعهد المحمدي بولاية كلنتان-ماليزيا", الجامعة الإسلامية في ماليزيا, 1995
 • 36) مصطفى جيء عمر, "منهج تعليم اللغة العربية في قسم الدراسات الإدارية بكلية السلطان زين العابدين في ترنجانو", الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا, 1995.
Doktora Tezleri
 • 1) Mehmet Şirin Çıkar, “Nahivciler İle Mantıkçılar Arasındaki Tartışmalar”, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.
 • 2) Kerim Açık, “Tanzimattan Cumhuriyet`e Arapça Öğretimi (Kaynaklar ve Yöntemler)” Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.
 • 3) Yılmaz Özdemir, “XIX. Yüzyılda Lübnan'da Arap Dili Grameri Çalışmaları”,Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.
 • 4) Erdal Kaya, “Kasapzadeİbrahimefendi ve el-Ezhâr fî şerhi'l-İzhâr Adlı Eseri (İnceleme ve Tahlik), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
 • 5) Osman Güman, “Nahiv-Fıkıh Usulü İlişkisi (El-İsnevîÖrneği)”,Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
 • 6) Mustafa Öncü, “Fethu'l Esrar Fi Kitabi'l İzhar Adlı Eserin İnceleme ve Edisyon Kritiği”, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.
 • 7) Musa Alak, “Kemalpaşazâde'ninŞerhuTağyîri'l-Miftâh Adlı Eserinin Tahkik ve Tahlili”,Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.
 • 8) Yüksel Çelik, “Es-Seyyid eş-Şerîf el-Cürcânî‟nin El-MisbâhFî Şerh El-MiftâhAdlı Eserinin Tahkik ve Tahlili Edisyon Kritik”, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.
 • 9) Ali Benli, “Ebu İshak Eş-Şâtıbî’de Nahiv Usulü”, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2013.
 • 10) İsmail Dönmez, “Kuşadalı‟nınNetaicu‟l-Efkar Adlı Eseri (İnceleme ve Tedkik),Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul. [Devam ediyor]
 • 11) Mustafa Özsaray, "Arşiv Belgeleri Işığında Osmanlı'da Devlet-Tekke İlişkileri (XIX. Yüzyıl), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018.
 • 12) Sabahattin Gümüş, "İsnâaşeriyye Tefsirinde "İmâmet", "Ehl-i Beyt", "İsmet", "Rec'at", "Mehdîlik" ve "Bedâ" ile İlgili Ayetlerin Siyak Açısından Mukayeseli İncelemesi (Kummî, Feyz-i Kâşânî/Tûsî, Tabersî), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Devam ediyor).
 • 13) Fatma Çetin, "Küreselleşmenin Aile Üzerindeki Etkileri ve İslâmî Perspektif", Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Devam ediyor).
 • 14) Alfred Piku, "Osmanlı Döneminde Arnavut Asıllı Müelliflerin Kur'an İlimleri ve Tefsir Alanındaki Çalışmaları", Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Devam ediyor).
 • 15) Gökhan Sebati Işkın, "Davud el-Karsi ve Şerhuİzhari`l-Esrar`ı”Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000.
 • 16) Ali Yılmaz, “Arapça`da Nahiv ve Belağat Açısından Te`kid”, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000.
Yayınlar
Makale
 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • 1) “Hacı İbrahim Efendi (1242/1826-1307/1889) and His Priate School for Teaching Arabic: Daru‟t-Talîm”, İslamics Journal of Shaikh Zayed İslamic Center, University of Karachi, Jan-March, 1999.
 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • 1) İmam Birgivî’nin (929-981H/1523-1573) Bir Mektubu, İlmî Araştırmalar, 1997, sayı: 5, s. 61-74.
 • 2) Malezya’da Din Eğitimi ve Arapça Öğretimi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1995-1997, sayı: 13-14-15, s. 27-52.
 • 3) Hacı İbrahim Efendi ve Dâru’t-Ta’lîm Müessesesi , İlmî Araştırmalar, 1999, sayı: 7, s. 31-46.
 • 4)Türkiye’de Din Eğitimi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1989-1992, sayı: 7-8-9-10, s. 115-176.
 • 5) Arap Gramerindeki İki “Avâmil” Risalesi ve Bunların Mukayesesi, İLAM Araştırma Dergisi, 1996, cilt: I, sayı: 2, s. 161-176.
 • Diger Makaleler
 • 1)"Gümüşhaneli Ahmed Ziyaeddin Efendi Hakkında Yeni Bazı Bilgi ve Belgeler: I", Reyhan Dergisi, İstanbul, 2015.
 • 2) "İbrahim Elmalı ile Muzaffer Özak'tan Bir Hatıra", Din ve Hayat, 2015, (Kaynak: Ahmet Turan Arslan ile Arap Dili ve Belagati Okumaları Üzerine Mülakat, İlam Araştırma Yayınları, Ağustos, 2014, İslami İlimler Rehberi adlı eserin içinde)
 • 3) "Bir çocuk yetiştirebilmek, birkaç doktoraya bedeldir", İKRA Dergisi, İstanbul, 2017
 • 5) "Muhammed Zâhid el-Kevserî’nin Eserleri ve İlim ve Dünyasına Tesirleri", İlim ve Sanat Dergisi, İstanbul, 1996.
 • 7) "Kemaleddin İbn-i Hümam e’s-Sivasî", Sivas Dergisi, Sivas, 1990.
 • 8) "İslâmî İlimler ve Tasavvuf", İSLAM Dergisi, İstanbul, 1989.
 • 9) "İmam Birgivî ve Günlük Hayatı", İlim ve Sanat Dergisi, İstanbul, 1988.
 • 10) "Muallaka Şâirlerinden Lebid b. Rabîa ve Muallâka’sı", İlim ve Sanat Dergisi, İstanbul, 1988.
 • 11) "İmam Gazali’den Öğüt Mektubu", İslam Dergisi, İstanbul, 1988.
 • 12) "Asr-ı Saâdet Arefesinde İslami Edebiyata Basamak Olan Arap Edebiyatı", İslami Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi, İstanbul, 1988.
 • 13) "Hicri On Beşinci Asırda Arapça", İlim ve Sanat Dergisi, İstanbul, 1987.
 • 14) "Önderiyle Haşrolmak", İSLAM Dergisi, İstanbul, 1984.
 • 15) “Na't-ı Şerîf”, Reyhan Dergisi, Sayı: 10, İstanbul, 2008/2.
 • 16) “İnsan Kur‟an‟la Niçin ve Nasıl Buluşmalı?”, Kur’ân’ın Anlamıyla Buluşma Platformu, Tanıtım Broşürü İçinde, İstanbul, 2007.
 • 17) “Hel ente İstanbuliyyun? Hel enti İstanbuliyyetun?”, Fethin 550. Yılı Anısına İstanbul Şiirleri Yazılar, İstanbul Büyükşehir Yayınları, İstanbul, s. 185, 1996.
 • 18) “Hırka-i Şerîfler ve Bunlar Hakkında Yazılan Kasîdeler”, Vakıf, Kültür Sanat Araştırma Bülteni, (Hırka-i Şerîf Vakfı Yayını), İstanbul, 2003.
 • 19) “Hâlid-i Bağdâdî‟nin İsmâil-i Şirvânî‟ye Verdiği Hilâfetnâme”, Reyhan Dergisi, Sayı 18, 2010/2.
 • 20) “Muhammed Zâhid el-Kevserî‟nin İcâzet Aldığı Bir Âlim: es-Seyyid Alevî b. Tâhir el-Haddâd”, İlim ve Sanat Dergisi, Sayı: 48, Mayıs-Temmuz, 1998.
 • 21) "Adı Harb Kendisi Sulh Olan Bir Kimse Prof. Dr. Muhammed Harb", Büyük Türk Dostu Muhammed Harb Armağanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü Yayımları, İstanbul, 2012.
 • Osmanlı İlmiye Geleneğini Yeni Nesillere Aktaran Hoca Efendi: Muhammed Emin Saraç,İnsicam Dergisi, sayı:1, s. 62-67, Mart 2021.
Bildiri
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler
 • 1) “Er-Ru‟yetu‟l-âmme li devri ulemâi Özbekistan fi‟l-intâci‟l-ilmî‟l-İslâmî”, Tarihin Gücü ve Medeniyetin Gelişmesi Sempozyumu,Taşkent, Özbekistan,14 Kasım 2007.
 • 2) “El-Kelimâtu‟l-Arabiyye fi‟l-lugati‟-tatariyye/Tatar Dilinde Kullanılan Arapça Kelimeler”Tataristan Âlimlerinin Medeniyet Tarihine Katkısı, [IslamicEducational, ScientificandCulturalOrganization (ISESCO) ve Tataristan Müftülüğü tarafından düzenlenmiştir.]Kazan, Tataristan, 23-25 Ekim 2008.
 • 3) "el-ihtimâm bi'l-luğati'l-Arabiyyeti fi'l-medârisi't- Türkiyye fi'l-ahdil-Osmânî", Uluslararası Arap Dili Konseyi'nce tertip edilen VII. Arap Dili Kongresi'ne sunulan tebliğ, Beyrut, (24-25 Mayıs 2011).
 • 4) “Osmanlı Devletinin İdari Teşkilatı”, Cezayir’de Hanşele Üniversitesi’nin “Arap Anayasalarında İdari Sistemler” adıyla tertip ettiği uluslararası kongrede sunulan tebliğ, 22-23 Ekim 2014.
 • 5) 24-26 Nisan 2018 tarihinde Arap Birliğine bağlı Tunus’taki ALECSO/الألكسو adlı kuruluşun merkezinde yapılan "ندوة دولية حول تيسير اللغة العربية للناطقين بغيرها" konulu sempozyumda “Türkiye’deki Arapça Öğretimi Tecrübeleri” başlıklı bir tebliğ sundu.
 • 6) "تطوير التعليم المبكر بطريقة المنتسوري والطرق الحديثة الأخرى" isimli panelde konuşma, İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı, Arapça Bölümü, Uluslararası Arap İslami Okulları Dünya Federasyonu, 13 Mart 2018.
 • 7) "Muhaddis Allâme Muhammed Avvâme ve Hadis İlmindeki Çalışmaları Sempozyumunda açılış konuşması, İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi, Fatih, 27-28 Nisan 2018.
 • 8) "Arapça Bilmeyenler İçin Arapça Öğretim Metotları" Sempozyumunda tebliğ, Ribat/Fas, 20-24 Aralık 2017.
 • 9) "Muhammed Mihrî’nin Sudan Seyahatnamesi",I. Uluslararası Afrika-Türkiye İlişkileri Sempozyumu: Gelecek Perspektifi, Hartum/Sudan, 27-28 Ekim 2015.
 • 10) İstanbul Fethini Müjdeleyen Hadis-i Şerif, 12. Uluslararası Eyüp Sultan Sempozyumu Tebliğler, 6-7-8 Kasım 2015, 2016, s. 238-245.
 • 11) Açılış Konuşması, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Trablus Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan "Yabancılara Arapça Öğretim Metotlarının Geliştirilmesi Sempozyumu", Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Yerleşkesi, 18-20 Aralık 2015.
 • 12) Gümüşhânevî’nin Halifelerinden Tekirdağlı Mustafa Feyzi Efendi, Doğumunun 200. Yılı Hatırasına Uluslararası Gümüşhânevî Sempozyumu: “İlim ve İrşadla Geçen Bir Ömür” Bildiriler, 1-2 Haziran 2013, İstanbul = International Gumushanevi Symposium, 1-2 June 2013, 2014, s. 360-371.
 • 13) Şihâbuddin Mercânî’nin Tasavvuf Anlayışı, Kazanlı Yenilikçi Alimler: Şehabettin Mercani ve Kazan Kültürü, 15-20.04.2014, cilt: I, s. 96-107.
 • “Nihad Mazlum Çetin Hoca’nın İlmî Şahsiyeti”, Ahde Vefâ: Bir Dil, Edebiyat ve Kültür Adamı Nihad Mazlum Çetin'i Anma Sempozyumu, 25.06.2021
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
 • 1) Beylerbeyi SâkinlerindenMehmed Zihni Efendi” VI. Üsküdar Sempozyumu, 06-09 Kasım Üsküdar, İstanbul, 2008.
 • 2) “Tanzimat‟tan Cumhuriyet‟e Arapça Öğretimi”, XIII. Türk Tarih Kongresi (4-8 Ekim 1999) Bildirileri, III. Cilt II. Kısım, Ankara, 2002.
 • 3) “Eski Yazma Kitap ve Belgelerde Kullanılan Kısaltma ve Rumuzlar”, XIV. Türk Tarih Kongresi (Ankara 9-13 Eylül 2002) Bildirileri II. Cilt II. Kısım s. 1533-1549) Ankara, 2005.
 • 4) “İmâm Birgivî‟ye Nispet Edilen Bazı Risâleler”, Birinci Ulusal İslam El Yazmaları Sempozyumu, TÜRÇEK, İstanbul, 2009.
 • 5) Şemseddîn-i Sîvâsî ve Manzum Kasîde-i Bürde Tercümesi, Osmanlılar Döneminde Sivas: Sempozyum Bildirileri, 21-25 Mayıs 2007, 2007, cilt: II, s. 77-86.
 • 6) “Muhammed Zahid el-Kevserî‟nin Eserleri ve İlim Dünyasına Tesirleri”, Muhammed Zâhid el-Kevserî Hayatı-Eserleri-Tesirleri, Seha Neşriyat, 1996.
 • 7) "Arvâsîzâde Cemaleddin Parlakışık (Hayatı ve Eserleri), Zap Uleması Sempozyumu, Hakkâri, 28 Nisan 2018.
 • 8) "Ahmed Yesevi’nin İmam Birgivi’nin Eserlerine Yansıması", Hoca Ahmed Yesevî’den Şeyh Şaban Veli ve Sonrasına Türk Düşüncesi Sempozyumu, Kastamonu, 04-05 Mayıs 2018.
 • 9) "İbrahim Bedrettin Elmalı Hoca İle Hatıralarım", 8. Diyanet İşleri Reisi İbrahim Bedrettin Elmalı Sempozyumu, Antalya, 06-07. Kasım 2015.
 • 10) Eyüp'te Medfun Meşâyıhtan Hacı Hasan Şükrü Efendi ve "Tercüme-i Dîvân-ı Ahmed-i Yesevî"si, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla IX. Eyüpsultan Sempozyumu: Tebliğler (13-15 Mayıs 2005), 2005, s. 66-69.
 • 11) Eyüp Sultan Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi (Arapça-Osmanlıca), Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla VI. Eyüpsultan Sempozyumu: Tebliğler (10-12 Mayıs 2002), 2003, s. 86-89.
 • 12) Harput’ta Bir Âlim Sülâlesi: Efendigil Âilesi, Dünü ve Bugünüyle Harput: Tarih - Edebiyat - Şiir - Folklor, (24-27 Eylül 1998), 1999, cilt: II, s. 77-102.
 • 13) İmam Birgivî’ye Nisbet Edilen Bazı Eserler, 1. Ulusal İslam Elyazmaları Sempozyumu, 13-14 Nisan 2007, Bildiriler Kitabı, 2009, s. 175-182.
 • Diger Bildiriler
 • 1) 22 Eylül 2011 tarihinde Siirt Valiliğince yayımlanan “Sultan Memduh Divanı’nın Gala” sında yapılan konuşma.
 • 2) İzmit’te Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde “Hacı Ahmet Hilmi’nin Kastamonu’daki Sürgün Hayatı” adlı konferans, 08 Ocak 2012.
 • 3) Ünye’de Yusuf Bahri Sempozyumunda, “Yusuf Bahri Efendi’nin İcazetnamesi ve Hocaları” adlı konuşma, 16 Haziran 2012.
 • 4) Esenler Kültür Merkezi’nde düzenlenen Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretlerini Anma ve Anlama Programında, “Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretleri’nin Hayatı ve Düşünceleri” adlı konuşma, 03 Mayıs 2013.
 • 5) F.S.M.V.Ü Topkapı Yerleşkesinde düzenlenen Çağından Bugüne Fatih ve Fetih Sempozyumunda, “Fatih ve İlim” adlı konuşma, 29 Mayıs 2013.
 • 6) Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde “İmam Birgivî ve Arapça Öğretimi” isimli konferans, 01 Temmuz 2014.
 • 7) İzmit Belediyesinin düzenlediği programda “Kur’an’ı Niçin ve Nasıl Okuyalım” isimli konferans, 11 Temmuz 2014.
 • 8) "Gençliğin Problemleri ve Çözüm Yolları", Adıyaman Üniversitesi, 13 Aralık 2018.
 • 9) "Gençliğin Sosyal Medya ile İmtihanı", Milli Türk Talebe Birliği, İstanbul, 7 Nisan 2018.
 • 10) Malatya'da Dost FM'de yayınlanan bir programa konuşmacı olarak katıldı, 25 Mart 2018.
 • 11) "Peygamberimizin İzinde", Milli Türk Talebe Birliği, 19 Kasım 2016.
 • 12) Kore televizyonuna fakültemiz eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında mülakat, 15 Mart 2017.
 • 13) İstanbul Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen Uluslararası 3. Kabartma Kur'an Konferansında konuşma, 24 Temmuz 2017.
 • 14) Ülke TV'de saat 20.00'da yayınlanan Ana Haber Bülteninde Kurban Bayramı ve Kurban Kesmek konusuyla ilgili kendisiyle yapılan röportaja yer verildi, 18 Ağustos 2017.
 • 15) Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen “Anadolu’yu Mayalayanlar” isimli programda Mehmet Zâhid Kotku’nun hayatını anlattı, 30 Kasım 2015.
 • 16) TRT Arapça'da Mevlana ve Şeb-i Arûs konusunda konuştu, 15 Aralık 2015.
 • 17) 09 Mayıs 2019 tarihinde Ülke TV’de yayınlanan Ana Haber bülteninde yersiz yemin etmenin doğru olmadığına dair kendisiyle yapılan bir röportaja yer verildi.
 • 18) 11 Mayıs 2019 tarihinde Ülke TV’de yayınlanan Ana Haber bülteninde çocukların oruca alıştırılması ile ilgili kendisiyle yapılan röportaja yer verildi.
 • 19) 13 Mayıs 2019 tarihinde Ülke TV’de yayınlanan Ana Haber bülteninde sahur vaktinin yanlış olduğuna dair ileri sürülen bazı görüşler ile ilgili kendisiyle yapılan röportaja yer verildi.
 • 20) 08 Temmuz 2019 tarihinde Ülke TV’de yayınlanan Ana Haber bülteninde israf ile ilgili kendisiyle yapılan röportaja yer verildi.
Kitaplar
 • Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
 • 1) Son Devir Osmanlı Âlimlerinden Mehmet Zihni Efendi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 1999.
 • 2) İmam Birgivî ve Arapça Tedrisatındaki Yeri, Seha Yayınları, İstanbul, 1992.
 • 3) İmam Gazali ve İman-Küfür Sınırı, Risale Yayınları, İstanbul, 1992.
 • 4) ez-Zuhru ve’l-‘udde fî şerhi’l-bürde li Muhammed Ali b. Allân es-Sıddîkî, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 1999; 2. baskı: مكتبة نظام يعقوبي الخاصة, المنامة - مملكة بحرين (أروقة, الأردن, 2017-1438)
 • 5) Tercüme-i Dîvân-ı Ahmed-i Yesevî, [Yayına hazır]
 • 6) Son Devir Huzur Hocalarından Beyşehirli Ahmed Nuri Efendi, İstanbul 2008.
 • 7) Sultan Memdûh’un Eserleri Mahzenu’l-Esrâr I, Siirt Valiliği yayınları 2009; II-III Siirt Valiliği Yayınları, 2011.
 • 8) Arapça III, (Telif ve editörlük), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 2010.
 • 9) Arapça IV, (Telif ve editörlük), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 2010.
 • 10) “Sultan Memdȗh’un Eserleri 2 Münîbî Dîvânı 1” adlı eserin bilgisayarda yazdırılıp kontrolü, tercümesine iştirak ve editörlüğü, Siirt Valiliği Yayınları, Siirt 2013.
 • 11) “Sultan Memdȗh’un Eserleri 2 Münîbî Dîvânı 2” adlı eserin bilgisayarda yazdırılıp kontrolü, tercümesine iştirak ve editörlüğü, Siirt Valiliği Yayınları, Siirt 2013.
 • 12) 2014 yılının Eylül ayında 1. Baskısı yapılan, Alev Alatlı’nın derlediği “Bize yön veren metinler II” adlı kitapta “Arapça Dilbilgisinin (Nahvin) Ortaya Çıkışı: es-Sîrafî” adlı çeviri, (s. 886-889).
 • 13) 2014 yılının Eylül ayında 1. Baskısı yapılan, Alev Alatlı’nın derlediği “Bize yön veren metinler II” adlı kitapta “Edebin ve Edep Sahibi Kimselerin Üstünlüğü, Cahillik ve Cahil Olmanın Yerilmesi: Yâkȗt el-Hamevî” adlı çeviri, (s. 1417-1423).
 • 14) 2014 yılının Eylül ayında 1. Baskısı yapılan, Alev Alatlı’nın derlediği “Bize yön veren metinler II” adlı kitapta “İnsanlarla İlgili Haberleri Konu Edinen Haberler İlminin Üstünlüğü: Yâkȗt el-Hamevî” adlı çeviri, (s. 1509-1511).
 • Diger kitaplar
 • 1) Kasîde-i Bürde Hakkında (kitapta bölüm), Kasîde-i Bürde Tercümesi, Yasin Kitabevi, İstanbul, 2017, s. 11-24.
 • Şemseddin Sivâsî Hallü’l-Me’âkıd Şerhu’l-Kavâ’id (Edisyon Kritik),Örnek Baskı, İstanbul 1993.
Sanat Etkinlikleri
 • Ramazan Bereketi Rumeli TV 20.04.2021
 • İslam alimi Ahmed Davudoğlu, ölümünün 38. yıl dönümünde anılıyor. 06.04.2021 www.star.com.tr
 • Ramazan Sohbetleri:Bin Aydan Hayırlı Bir Zaman Dilimi: Kadir Gecesi.08/05/2021 TARF Chicago Youtube
 • ABDÜLHÂLIK-I GÜCDEVÂNÎ EL-MALATÎ TASAVVUF ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, İnönü Üniversitesi,2021
 • III. Uluslararası Ana Dili Arapça Olmayanlar İçin Günümüzde ve Gelecekte Arapça Sempozyumu,Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi,2021
 • Uluslararası Arapça Günü,Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi,2021
 • Dünya Arapça Günü,Misk FM, 2021
Diğer Yayınlar
 • 1) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Bülteninin 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Döneminde çıkan 1. sayısında giriş yazısı
 • Hanefi Mezhebine Göre İbâdetler Fıkhı "Takriz" Ravza Yayınları, 2021
Projeler
 • 1) Alev Alatlı’nın derlediği ve Başbakanlık Tanıtım Fonunun kabul ettiği “Bize Yön Veren Metinler I-II” projesinin Arap Dili ve Edebiyatı bölümünün danışmanlığı ve metin hazırlanma; Kapadokya Meslek Yüksek Okulu Yayınları (Ürgüp-Nevşehir), 2014.
Dersler
Verdiği Dersler
Sınıf Ders Adı Program Fakülte
- Arapça Gramer I-II Lisans İslami İlimler Fakültesi
- Metin I-II Lisans İslami İlimler Fakültesi
- Arap Dili ve Edebiyatı I-II Lisans İslami İlimler Fakültesi
- Arapça V-VI Lisans İslami İlimler Fakültesi
- Arapça Gramer I-II Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Bilimsel Araştırma Teknikleri Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Seminer Dersleri Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Tasavvuf Metinleri I-II Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Osmanlı Türkçesi I-II Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Bilimsel Araştırma Teknikleri Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Dil-Mantık İlişkisi Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Arapça Öğretim Metotları Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Kur'an ve Sünnetin Tasavvufi Yorumu Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü
İletişim
 • AdresZeyrek Mah. Büyükkaraman Cad. No:51 Fatih / İstanbul - Fatih Yerleşkesi
İletişim Formu